צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' רם בן שלום
דוא"ל: Ram.Ben-Shalom@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר עודד זינגר
דוא"ל: odedzinger@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' דימיטרי שומסקי
דוא"ל: dimitry.shumsky@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: איריס נהרי
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00

אנשים

ד"ר אמיתי ברוכי-אונא

אמיתי  ברוכי-אונא
עמית הוראה
שעת קבלה: סמסטר ב, יום ג, 12:15 - 13:00 חדר 6134 רוח

עמית הוראה בחוג להיסטוריה של עם ישראל, מדור תקופת המקרא.

ד"ר אמיתי ברוכי-אונא עוסק בהיסטוריה ובכתיבתה במזרח הקדום, ובמיוחד בתרבות הישראלית ובתרבות האשורית. בנוסף הוא חוקר את תולדות הפולחן בישראל, ומחפש אחר מסורות מקומיות - פולחניות ואחרות - בערים בארץ. פרסם מחקרים על ספר מלכים, על כתובות מלכי אשור, ועל מסורות מקומיות בבית אל ובירושלים. מלמד היסטוריה מדינית, תרבותית ודתית של עם ישראל בתקופת המקרא, תוך דגש על ההקשר הרחב של ישראל כחלק מתרבות המזרח הקדום, ותוך התמקדות בקריאה ביקורתית משותפת של המקורות הקדומים.

עמית גולדה מאיר (תשס"ה)

עמית בתכנית 'חוקרי ירושלים' של יד בן צבי (תשע"ב-תשע"ג)

 

מבחר פרסומים

 

ספר מלכים

'הסיפור השני על מלחמת סנחריב ביהודה (מלכים ב יט, טב-לה) והוויכוח על חסינותה של ירושלים בשלהי ימי הבית הראשון', ציון עו, ג (תשע"א), עמ' 265­-277

'בית עמרי, בית אחאב ובית יהוא: קרבת דם וקרבות דמים', בית מקרא נח (ב) (תשע"ג), עמ' 5­-30

'The story of Hezekiah's Prayer (2 Kings 19) and Jeremiah's Polemic Concerning the Inviolability of Jerusalem', Journal for the Study of the Old Testament 39.3 (2015), pp. 281-297

'Jehuites, Ahabites, and Omrides: Blood Kinship and Bloodshed', Journal for the Study of the Old Testament (forthcoming)

 

כתובות מלכי אשור

'סוגות נפגשות: תפילת אסרחדון בכתובת אשור-בבל A ותפילות אכדיות מטקס 'רחיצת הפה'', שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כא (תשע"א), עמ' 153­-174

'Genres Meet: Assurbanipal's Prayer in the Inscription L4 and the Bilingual Communal Lamentations', in Lluis Feliu, et al. (eds), Time and History in the Ancient Near East - Proceedings of the 56th Rencontre Assyriologique Internationale, Barcelona, July 26-30, 2010, Winona Lake, 2013, pp. 611-623

'Religion, Politics, and War: Gestures toward Babylonia in the Imgur-Enlil Inscription of Shalmaneser III of Assyria', ORIENT: Report of the Society for Near Eastern Studies in Japan 49 (2014), pp. 3-18

 

מסורות מקומיות

'עיר הצדק: ירושלים כהתגלמות הצדק בתפיסת ישעיהו בן אמוץ', בתוך: י' בית אריה ואחרים (עורכים), חקר ירושלים לתקופותיה: חומר ודעת, ירושלים תשע"ה, עמ' 18-9

'סיפור קנאת פינחס ובכי עדתי במקדש בבית-אל', במעבה ההר: מחקרי הר אפרים ובנימין, ו (בדפוס)

'אלה אלוהיך אשר העלוך: צורות הרבים המתייחסות לשם אלהים והקריאה הפולחנית הישראלית', שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כה (בדפוס)

'The Story of the Zeal of Phinehas and Congregational Weeping at Bethel' Vetus Testamentum 65 (2015), pp. 505-515