עליזה קרני-ראם

עליזה  קרני-ראם
עבודת מ.א. בנושא אגרות דברי שלום ואמת לנפתלי הרץ וייזל- ניתוחם בראי דרכו ההגותית
בהדרכתם של פרופ' ירחמיאל כהן ודר' אדוארד ברויאר

ההנחה הרווחת במחקר תנועת ההשכלה היהודית בראשיתה, דנה בדמותו של וייזל כדמות מהפכנית גרידא. נטיית החוקרים היא לראות בוייזל דמות ששינתה את פניה לאחר פרסום כתב הסובלנות של הקיסר יוסף השני- מיהודי שמרן למשכיל מהפכן. מבין כתביו השונים של וייזל בולטים איגרות "דברי שלום ואמת" מתוקף היותם משנה חינוכית תיאורטית וכן פרוגרמה חינוכית מעשית הנותנים מקום שווה ערך לתורת האדם- דרך ארץ, ותורת האלוקים- התורה והמצוות. לעומת כתביו הקדומים יותר של וייזל- בעיקר הפירוש מסכת אבות "יין לבנון", ספרו בדקדוק עברי וחקירת שורש חכם "גן נעול" וכן בפירוש שכתב לספר ויקרא עבור מפעל הביאור של מנדלסון- ניצבים האגרות שכתב בקטגוריה אחרת, לכאורה. אך האומנם קטגוריה זו שונה מכל וכל ואולי אך סותרת את גישתו הבאה לידי ביטוי בכתביו הקודמים? יש טוענים רבים שאכן. בתזה זו אבקש להתחקות אחר מוטיבים מרכזיים בהגותו של וייזל כפי שבאים לידי ביטוי באגרות דברי שלום ואמת- ולדלותם מכתביו הקדומים יותר. זאת על מנת להציב את אגרות דברי שלום ואמת באותה סקאלה מחשבתית ותחת אותה כותרת של מגמה יחד עם כתביו הקדומים של וייזל.