נעמה סרי לוי

נעמה סרי לוי
היהודים הפולנים ששרדו את השואה בברית המועצות והתמורות שחוללו במחנות העקורים
בהנחיית פרופ' יפעת וייס

בשנת 1946 הגיעו למחנות העקורים שבשטח הכיבוש האמריקני בגרמניה כ-200,000 יהודים פולנים, שבתחילת מלחמת העולם השנייה ברחו לברית המועצות ושהו שם במשך שנות המלחמה. אף על פי שרוב שורדי השואה מקרב יהודי פולין השתייכו לקבוצה זו, סיפורם אינו ידוע לציבור הרחב וגם המחקר מיעט לעסוק בהם.
המחקר שלי פותח בתיאור השינויים שהתחוללו במחנות העקורים בעקבות הגעתם של היהודים ששהו בברית המועצות בזמן המלחמה, במגוון היבטים: התנאים החומריים, ההרכב הדמוגרפי, התעסוקה, החינוך והתרבות ועוד. כל אלה נבחנים על רקע המצב בגרמניה בתקופה זו: הכאוס לאחר מלחמת העולם, ראשיתה של המלחמה הקרה ובנייתה מחדש של גרמניה לאחר הנאציזם.
ההבחנה בין קבוצה זו לבין יתר הניצולים תאפשר לעמוד על מאפייניה הייחודיים: על זיכרונותיהם משנות המלחמה והאופן שבו תפסו את התקופה הזו; על יחסם לגרמניה ולגרמנים מחד גיסא ולשלטון הסובייטי והאידיאולוגיה הקומוניסטית מאידך גיסא; על מחויבותם למפעל הציוני וכן על הדרך שבה נתפסו בעיני הממסד הציוני עצמו; ועל היחסים המורכבים בין הקבוצות השונות שחיו יחד במחנות העקורים. מתוך כך יעלו גם שאלות על היעלמותה של קבוצה זו מזיכרון השואה בישראל ועל גבולותיו של המונח "ניצולי שואה".